Đà nẵng thành phố không ngủ cho dân công nghệ

Theo quy hoạch mới này, Đà Nẵng phấn đấu trở thành thành phố đặc biệt vào năm 2050, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh, giữ vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh