Các thuật toán Google – Hiểu luật để không sai luật

Mục đích của SEO là tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, tạo ra chuyển đổi cho Doanh nghiệp, chuyển đổi có thể được tính là người đăng kí, người mua hàng, sự nhận diện