KPIs cho SEO – Chủ doanh nghiệp cần phải biết?

KPIs là gì?

KPI, trong tiếng Anh gọi là "Key Performance Indicator" là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành