SEO tổng thể là gì? dành cho ai? Doanh nghiệp nào cần?

Hôm nay, Thanh mới có thời gian ngồi lại với các Bạn để vạch trần xem SEO TỔNG THỂ là gì ? nó hoạt động thế nào? dành cho ai? doanh nghiệp nào? và làm sao